辤 từ (15n)

1 : Nguyên dùng về nghĩa từ nhường, nay dùng như chữ từ 辭.