轢 lịch (22n)

1 : Chẹt, nghiến, bánh xe nó nghiến qua.
2 : Lấy cái môi vét nồi chõ.