轂 cốc (17n)

1 : Cái bầu giữa bánh xe. Cái bầu ấy quay thì xe đi, vì thế nên dìu dắt cho người tiến lên gọi là thôi cốc 推轂.
2 : Tóm, tụ họp.