輹 phúc (16n)

1 : Cái nhíp xe, cái gỗ ngang dưới xe để bắt liền trục xe với thân xe.