輭 nhuyễn (16n)

1 : Mềm, tục thông dùng như chữ nhuyễn 軟.
2 : Người yếu lướt.
3 : Hèn nhát, vô dụng.