輧 bình (15n)

1 : Màn xe, áo tơi cánh gà xe, xe của đàn bà đi, xung quanh có màn che.