輗 nghê (15n)

1 : Cái đòn xe to, tức là cái đòn đòng vào hai đầu càng xe vậy.