輅 lộ, nhạ (13n)

1 : Kéo.
2 : Cái xe to.
3 : Một âm là nhạ. Ðón rước.