軻 kha (12n)

1 : Cái trục xe.
2 : Xe đi không được yên ổn gọi là khảm kha 轗軻. Vì thế nên người gặp lắm sự trắc trở, không được thỏa chí cũng gọi là khảm kha 轗軻 trắc trở.