軡 linh (12n)

1 : Cái khuôn vuông trong hòm xe, làm như chấn song cửa sổ vậy.
2 : Bánh xe.