軏 nguyệt, ngột (10n)

1 : Cái đòn gánh xe nhỏ, nhíp xe. Tục đọc là ngột.