軀 khu (18n)

1 : Thân thể, hình vóc. Như vi khu 微軀 cái thân nhỏ mọn này.