躬 cung (10n)

1 : Thân mình, cúi mình xuống vái gọi là cúc cung 鞠躬.
2 : Thân làm.