躩 khước, quặc (27n)

1 : Đi rụt rè tỏ dáng kính cẩn.
2 : Đi nhanh, đi vội.
3 : Nhảy. Ta quen đọc là chữ quặc.