躗 vệ (23n)

1 : Quá đáng. Như vệ ngôn 躗言 lời nói quá đáng, nói khoác.