躒 lịch (22n)

1 : Cựa, cử động.
2 : Một âm là lạc. Trác lạc 卓躒 siêu việt hơn người.