躋 tễ, tê (21n)

1 : Lên, leo lên. Cũng đọc là chữ tê.