躉 độn (20n)

1 : Hàng số chỉnh tề.
2 : Tục gọi cắm cái thuyền lớn bên bờ để cho các thuyền khác đi lại xếp hàng hóa lên gọi là độn thuyền 躉船.