蹼 bốc, phốc (19n)

1 : Mạng ngón chân, mạng bàn chân các giống chim ở nước. Cũng đọc là phốc.