蹻 kiểu, cược (19n)

1 : Cất cao chân, nay thông dụng chữ 蹺.
2 : Một âm là cược. Cái guốc gỗ.
3 : Đi vùn vụt.
4 : Dưới mắt cá chân, phía ngoài gọi là dương cược 陽蹻, phía trong gọi là âm cược 陰蹻.