蹺 khiêu (19n)

1 : Cất chân, giơ chân lên. Cũng đọc là nghiêu.