蹴 xúc (19n)

1 : Bước xéo gót, rảo bước theo sau gọi là xúc.
2 : Đá lật đi.
3 : Vẻ kính cẩn.