蹲 tồn, tỗn (19n)

1 : Ngồi xoạc đùi, ngồi chồm hổm. Chim muông ngồi lù khù một mình cũng gọi là tồn.
2 : Một âm là tỗn. Tụ lại.