蹣 bàn, man (18n)

1 : Vượt qua.
2 : Bàn san 蹣跚 đi tập tễnh, cũng đọc là chữ man.