蹢 trịch, đích (18n)

1 : Trịch trục 蹢躅 đi luẩn quẩn, quanh co, do dự, không bước lên được.
2 : Một âm là đích. Móng chân giống vật.