蹡 thương (18n)

1 : Lượng thương 踉蹡. Xem chữ lượng 踉.