蹕 tất (18n)

1 : Cấm đường, con đường vua đi cấm không cho ai đi gọi là tất lộ 蹕路.
2 : Đứng một chân.