蹐 tích (17n)

1 : Bước ngắn.
2 : Kéo lê chân mới đi được một bước ngắn gọi là tích. Xem chữ cục 跼.