蹌 thương (17n)

1 : Động, dáng đi. Như thương thương tề tề 蹌蹌濟濟 uy nghi chững chạc.