蹄 đề (16n)

1 : Móng chân giống thú. Như mã đề 馬蹄 vó ngựa.
2 : Cái lưới đánh thỏ.
3 : Hai chân sát vào nhau.