蹂 nhựu, nhu (16n)

1 : Giẫm xéo.
2 : Một âm là nhu. Vò lúa, đạp lúa.