蹁 biên (16n)

1 : Biên tiên 蹁躚 đi quanh quẹo, quanh co.