踹 đoán, sủy (16n)

1 : Dọi gót chân xuống đất.
2 : Một âm là sủy. Xéo nát.