踶 đệ, đề (16n)

1 : Xéo, đi.
2 : Một âm là đề. Chân giống thú.