踣 phấu, bặc (15n)

1 : Ngã, té. Như Phấu địa bất khởi 踣地不起 té xuống đất không dậy.
2 : Ngã chết giữa đường gọi là phấu. Cũng đọc là chữ bặc.