踢 thích (15n)

1 : Đá. Như quyền đả cước thích 拳打腳踢 tay đấm chân đá.