踟 trì (15n)

1 : Trì trù 踟躕 lần lữa, dùng dằng, chần chừ không bước đi được.