踝 hõa, khỏa (15n)

1 : Cái mắt cá chân.
2 : Gót chân. Ta quen đọc là chữ khỏa.