踖 tích (15n)

1 : Vượt qua.
2 : Túc tích 踧踖 lật đật, tả cái dáng cung kính không yên.