跰 nghiễn, kiển (13n)

1 : Móng chân giống thú ngay và phẳng.
2 : Một âm là kiển. Da giộp lên, da chai.