跫 cung (13n)

1 : Tiếng chân giẫm xuống đất, chân giẫm bành bạch.