跡 tích (13n)

1 : Vết chân. Như tung tích 蹤跡 dấu vết.