跟 cân, ngân (13n)

1 : Gót chân.
2 : Đi theo chân.
3 : Ta quen đọc là chữ ngân.