跗 phụ (12n)

1 : Mu bàn chân.
2 : Ổ hạt các loài cây cỏ.