跖 chích (12n)

1 : Bàn chân.
2 : Tên một kẻ trộm đại bợm ngày xưa, Ðạo Chích 盜跖. Có khi viết là chích 蹠.