跅 thác (12n)

1 : Thác thỉ 跅弛 lu bu, phóng túng, không biết tự giữ gìn mình.