趹 quyết, quế (11n)

1 : Dáng ngựa đi, ngựa phi.
2 : Một âm là quế. Dẫm, xéo, lấy chân dẫm nát cỏ gọi là quế.