趵 bác (10n)

1 : Giậm chân bành bạch.
2 : Một âm là báo. Nhảy nhót.