足 túc (7n)

1 : Chân, chân người và các giống vật đều gọi là túc cả.
2 : Cái chân các đồ đạc cũng gọi là túc. Như đỉnh túc 鼎足 chân vạc.
3 : Bước. Như tiệp túc tiên đắc 捷足先得 nhanh bước được trước. Con em nhà thế gia gọi là cao túc 高足.
4 : Đủ. Như túc số 足數 đủ số.
5 : Cũng đủ. Như túc dĩ tự hào 足以自豪 cũng đủ tự thích.
6 : Một âm là tú. Thái quá. Như tú cung 足恭 kính quá.