趯 địch (21n)

1 : Nhảy nhót.
2 : Nét móc, phép viết chữ, nét móc lên gọi là địch.